“TO NEJLEPŠÍ PRO POLANKU: DRŽME SPOLU – STOP NAMYŠLENÝM PAPALÁŠŮM!“


DĚKUJI VŠEM VOLIČŮM ZA PODPORU. HNED V PRVNÍCH VOLBÁCH JSME ZAZNAMENALI V POLANCE VELKÝ ÚSPĚCH: MÁME SVÉHO ZASTUPITELE JAK NA VELKÉM (MAGISTRÁT, NOVÁ RADNICE), TAK MALÉM/OBVODNÍM ZASTUPITELSTVU! :) BUDEME AKTIVNĚ OBHAJOVAT NAŠE OBČANY, BUDEME NEÚSTUPNOU OPOZICÍ, BUDEME STAVĚT HRÁZE VŮČI NABUBŘELÉMU PAPALÁŠSTVÍ, MACHINACÍM S VEŘEJNÝMI PROSTŘEDKY A DALŠÍM ŠPATNOSTEM! DRŽME SPOLU A POJĎME SPOLEČNĚ DO TOHO! DĚKUJI VÁM! :)

“V“

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA-POLANKA NAD ODROU

PROGRAMOVÉ BODY KANDIDÁTA MGR. RADKA PŘEPIORY

ČLENA STRANY SVOBODNÝCH OBČANŮ (SVOBODNÍ)

KANDIDÁTNÍ LISTINA Č. 4

HNUTÍ SPD – SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE – TOMIO OKAMURA

HTTP://POLANKA2018.SWEB.CZ

E-MAIL: POLANKA2018@SEZNAM.CZ

TEL.: 724 311 312
***

Mgr. Radek Přepiora je rodákem/patriotem z Polanky nad Odrou. Žije zde 42 let. Absolvoval Ostravskou univerzitu se zaměřením na odborné dějiny, ale také média a práci s dokumenty. Během studia získal za své vysokoškolské texty prestižní ocenění. Je držitelem desítek certifikátů a osvědčení z rozličných profesních kurzů, školení, které svědčí o jeho celoživotním vzdělávání včetně mnoha doporučení, pochval atd. Působí v soukromém i státním sektoru; od roku 2018 spolupracuje mj. s Kanceláří Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Je autorem několika samizdatových knih, stovek článků; píše z pozice šéf-editora pro web Necipujtenas.CZ. Řadu let se konzistentně zapojuje do veřejných debat v obvodním zastupitelstvu v Ostravě-Polance nad Odrou, dále v rámci Zastupitelstva statutárního města Ostravy a také na Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje, kde všude předkládá návrhy řešení zjištěných problémů: Především usiluje o zachování svobody slova, která povýšeneckým elitářům neskutečně vadí, a dále mj. o uplatnění v praktické politice spravedlivého ústavně garantovaného podílu oprávněných občanů bez veřejné/volené funkce na přímé správě věcí veřejných. Z pozice aktivního občana, jednoho ze zakládajících členů (r. 2009) Strany svobodných občanů (Svobodných) v MS kraji, mj. dokázal prosadit na zastupitelstvech díky svým podnětům, návrhům, dotazům v dialogu napříč politickým spektrem i bez veřejné funkce pro-občanská usnesení zlepšující krom jiné konkrétní pomoci občanům hlavně podmínky pro svobodný dialog široké veřejnosti se zastupiteli včetně úprav jednacích řádů aj. dokumentů. Operativně se zastává nespravedlivě postihovaných: Ať již svou radou nebo vlídným slovem či fyzickou a intelektuální výpomocí, modlitbou. Vysloužil si za to velké uznání a poděkování stovek lidí. Na druhé straně byl bohužel za svou pozitivní pro-občanskou činnost včetně své nejbližší rodiny také opakovaně perzekvován ze strany části ostravských destruktivních/pomstychtivých politiků a na ně napojených nebezpečných „mafiánských struktur“. – Mgr. Přepiora je od října 2006 členem a od roku 2009 předsedou klubu vojenské historie. Je také přes 18 roků členem Klubu přátel hornického muzea v Ostravě. – Podrobné profesní informace: https://www.linkedin.com/in/radek-prepiora-a2b1b316 .

Motto Mgr. Radka Přepiory:

Spravedlivý má zájem o právo ubohých, darebák o tom nechce vědět nic.“ Přísloví 29:7

Spravedlností král posiluje zemi, kdo ale zvyšuje daně, ten ji pustoší.“ Přísloví 29:4

´Běda i vám znalcům Zákona!´ odpověděl Ježíš. ´Zatěžujete lidi neúnosnými břemeny, ale sami na ta břemena ani prstem nesáhnete.´“ Lukáš 11:46


Poznámky s citací legislativních předpisů:

1 Ústavní pořádekČR počítá prostřednictvím Listiny základních práv a svobod dle jejího čl. 21 (1) s tím, že „Občané mají právo PODÍLET SE NA SPRÁVĚ VEŘEJNÝCH VĚCÍ PŘÍMO nebo svobodnou volbou svých zástupců“. Ústavně chráněná svoboda slova je jednou z možností, jak mohou mj. občané bez veřejné funkce přímo ovlivňovat během jednání zastupitelstev správu svých obcí, měst, krajů v době mezi volbami do samosprávných orgánů. Výkon těchto práv pak upravuje mj. zákon o obcích a krajích včetně jednotlivých jednacích řádů daných zastupitelstev. Podle judikátů české justice je zapotřebí interpretovat práva občana principiálně takovým způsobem, která maximálně šetří jejich smysl, tedy zásadně „ve prospěch“ občana obce, města, kraje.

2 Při výkonu mandátu se zastupitel řídí především svým svědomím a zastupitelským slibem dle zákona o obcích, který v obecné rovině zní: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." Zákon o obcích dále v paragrafu 69 upřesňuje podmínky zastupitelského mandátu: „Člen zastupitelstva obce vykonává svůj mandát osobně a v souladu se svým slibem a není přitom vázán žádnými příkazy."

3 Zákon o obcích, § 83: „(1) Člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce. (2) Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat.“

4 Ovšem zrušením Maastrichtské smlouvy a jejím nahrazením Lisabonskou smlouvou nebyla tato vlajka v nové smlouvě deklarována jako vlajka EU. Tak se stalo, že oficiálně EU žádnou vlajku nemá. Proto některé státy EU prohlásily, že ji jako symbol uznávají. Mezi těmi, které takové vyjádření nevydaly je i ČR.https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlajka_Evropské_unie

5 Viz např. Zákon č. 62/2003 Sb., Zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů: „§ 33 Volební místnost (1) Na objektu, ve kterém se nachází volební místnost, se vyvěsí státní vlajka České republiky a vlajka Evropské unie a ve volební místnosti se umístí velký státní znak.


PROGRAM CELÉ SPOLEČNÉ KANDIDÁTNÍ LISTINY SPD POLANKA: http://spdpolanka.sweb.cz